Villkor & Policy

Våra villkor

Genom nedan angivna flikar kan du läsa de Allmänna användarvillkoren och Integritetspolicyn. 

Allmänna användarvillkor

1.Inledning

1.1 Dessa Allmänna användarvillkor gäller för alla personer som besöker och/eller använder denna webbplats: www.foretagsforumet.se (”Plattformen”). I dessa Allmänna användarvillkor hänvisas till ”vi”, ”oss” och ”vår”, varvid refereras till Företagsforumet.

1.2 Genom att besöka och/eller använda Plattformen, godkänner Användaren dessa Allmänna användarvillkor och förbinder sig att följa dem. Användare som bryter mot bestämmelserna eller som begår brott via Plattformen, polisanmäls omedelbart och stängs av permanent från att nyttja Plattformen och tjänsterna.

1.3 Dessa Allmänna användarvillkor inkluderar ett Personuppgiftsbiträdesavtal, genom vilket vi, i egenskap av Personuppgiftsbiträde, får rätt att behandla Personuppgifter som lämnas av Användare i egenskap av Personuppgiftsansvariga, i syfte att vi ska kunna kontakta Användaren och för att tillhandahålla vår Plattform.

1.4 Vi behandlar personuppgifter enligt EU:s Dataskyddsförordning (”GDPR”). Mer information om behandlingen finns att läsa i vår Integritetspolicy. Integritetspolicyn finns att läsa efter dessa Allmänna användarvillkor längre ner på sidan.

2.Definitioner

Plattformen: Webbplatsen/Forumet: www.foretagsforumet.se.

Användare: Alla fysiska personer som besöker Plattformen eller skapar ett användarkonto till Plattformen.

Användarkonto: Användarens personliga konto till Plattformen. Användarkonto krävs för att kunna publicera inlägg m.m.

Personuppgift: Varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Typiska Personuppgifter är personnummer, namn, profilbild och adress. 

Registrerad: Den fysiska person som, direkt eller indirekt, kan identifieras genom Personuppgifterna.

Personuppgiftsbehandling: En åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande Personuppgifter. Exempelvis insamling, registrering, lagring, organisering, strukturering m.fl.

3. Forumregler

 • Ingen skräppost. Alla automatiserade meddelanden, spammedelanden, virusmeddelanden och länkar till konkurrerande webbplatser kommer att raderas.

 • Reklam. Det är inte tillåtet att göra enbart reklam för tjänster eller produkter. Reklaminlägg kommer att bli raderade.

 • Posta inlägg endast in i relevanta underforum. Meddelanden som publicerats i fel ämnesområde kommer att tas bort eller placeras i rätt underforum av moderatorer.

 • Respektera andra Användare. Mobbing eller liknande stötande eller störande beteende får inte förekomma i Forumet. Användaren får inte använda Plattformen för något olagligt eller obehörigt ändamål eller på sådant sätt att vi eller någon annan drabbas av olägenhet eller skada.

 • Hot / Trakasserier. Inga hot eller trakasserier av andra Användare kommer att tolereras.

 • Vuxeninnehåll. Ingen pornografi är tillåten att publiceras i Plattformen. Inlägg som innehåller vuxenmaterial kommer att raderas.

 • Olagligt innehåll. Det är inte tillåtet att publicera upphovsrättsskyddat material eller annat olagligt innehåll. Alla inlägg som innehåller olagligt innehåll eller upphovsrättsskyddat material kommer att raderas.

4. Användarkonto

4.1 Användaren måste skapa ett användarkonto i Plattformen för att kunna skriva och publicera inlägg. Användaren ansvarar ensamt för att skydda sina inloggningsuppgifter och för de aktiviteter som vidtar med anledning av Användarkontot. Användaren ansvarar ensamt för eventuellt obehörigt utnyttjande av Plattformen genom användarkontot och för samtliga överföringar av information och elektroniska dokument som sker genom användarkontot. Användare som misstänker intrång, försök till intrång eller att ett Användarkonto har missbrukats, ska omedelbart kontakta oss via e-post samt ändra sina inloggningsuppgifter.

4.2 De Personuppgifter som Användare registrerar i Plattformen ska vara korrekta i enlighet med GDPR (principen om noggrannhet). Personuppgifterna får inte strida mot tillämplig lag eller tredje mans rättigheter. Den Användare som registrerar Personuppgifter i Plattformen är Personuppgiftsansvarig för de registrerade Personuppgifterna och ska följa GDPR i sin personuppgiftsbehandling.

4.3 Användaren ska följa våra vid var tid gällande skriftliga instruktioner avseende användning av Plattformen. Användaren försäkrar att Plattformen endast ska användas i enlighet med dessa villkor och gällande lagstiftning. Användaren garanterar att inte missbruka uppgifter som kan hämtas från Plattformen och att inte tillföra något kriminellt eller annat brottsligt innehåll i Plattformen.

4.4 Användaren ska inneha samtliga nödvändiga rättigheter till innehållet som Användaren publicerar på Plattformen, antingen genom att Användaren själv har skapat innehållet (exempelvis en bild eller en annonstext), eller att alla som har medverkat har gett Användaren tillstånd att använda sådant material för publicering på Plattformen i enlighet med dessa Allmänna villkor. Användaren garanterar att postat innehåll inte innehåller immaterialrättsligt skyddat material, såsom bild, logotyp eller annat material som Användaren inte har tillåtelse att använda.

4.5 Användare får inte dela, skriva, sprida, registrera eller publicera känsliga Personuppgifter om en identifierbar person. Känsliga Personuppgifter är till exempel Personuppgifter som avslöjar etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse eller uppgifter om hälsa och sexualliv, men även Personuppgifter som rör lagöverträdelser som innefattar brott.

4.6 Om Användaren inte följer dessa Allmänna användarvillkor, har vi rätt att stänga ner Användarkontot utan konsekvens som är till nackdel för oss. Vi kommer att radera och anmäla postat innehåll som innehåller stötande eller kränkande innehåll, innehåll av politisk karaktär, sexistiskt eller rasistiskt innehåll eller liknande.

5. Användarens ansvar

5.1 Användaren ansvarar för att inneha den utrustning och programvara som krävs för nyttjande av Plattformen.

5.2 Användaren ansvarar själv för att det innehåll som Användaren publicerat genom Plattformen inte strider mot gällande lagar, regler och tredje mans rättigheter. Förlitan på all information som finns publicerad på Plattformen sker på Användares egen risk. Plattformen tillhandahålls ”som det är” utan några garantier av något slag. Användningen av Plattformen sker på Användarens egen risk och av fri vilja. Användaren är ensam ansvarig för eventuella skador som orsakas av användning av Plattformen eller tjänsterna.

5.3 Användaren är ensamt och personligen ansvarig för det innehåll som Användaren publicerat genom Plattformen och ska hålla oss skadelösa mot kostnader och ersättningsanspråk som kan riktas mot oss med anledning av publicerat och/eller delat material. Användaren åtar sig att hålla oss fullt skadeslösa för det fall att någon tredje part ställer krav på ersättning på grund av publicerat innehåll eller på grund av att Användaren i övrigt har agerat i strid med dessa Allmänna användarvillkor eller i strid med gällande lag eller tredje parts rättighet.

5.4 Om Användaren upptäcker publicerat innehåll som strider mot tredje mans rättigheter eller liknande, ska Användaren omedelbart kontakta oss, för att innehållet ska tas bort så fort som möjligt.

5.5 Användaren åtar sig att hålla oss skadeslösa för det fall att någon tredje part ställer krav på ersättning på grund av att Användaren har agerat i strid med dessa Allmänna villkor eller i strid med gällande lag eller tredje parts rättighet.

6. Meddelandefunktionen i plattformen

6.1  Användare är ensamt ansvariga för sitt eget agerande, inklusive underlåtenhet att agera, och för alla de handlingar som företas genom användarkontot. All användning av Plattformen och dess funktioner sker på Användarens egen risk. Eventuell meddelandefunktion för att sända icke-offentliga meddelanden är frivillig att använda.

6.2 Det är inte tillåtet för Användare att använda någon av Plattformen för att utföra något olagligt, vilseledande eller annan skadlig eller brottslig handling. Det är inte tillåtet att hota, trakassera eller skicka skräppost, stötande innehåll, virus eller liknande eller att i övrigt agera olämpligt eller i strid mot gällande lagstiftning och dessa Allmänna villkor.

6.3 Användare kan anmäla andra Användare som beter sig på ett dåligt sätt eller i övrigt bryter mot dessa Allmänna användarvillkor. Vi har rätt att när som helst, utan någon förvarning, blockera/radera användarkonto tillhörande Användare som bryter mot villkoren.

7. Statistik och anonymiserad data

7.1 Vi har rätt att anonymisera samtlig data som finns i Plattformen. Anonymiseringen ska ske på sådant sätt att det inte går att omvandla tillbaka till Personuppgifter. All äganderätt till anonymiserad data tillfaller oss, som har rätt att bruka och lagra sådan data utan begränsning i tiden. Vi har även rätt att använda samtlig anonymiserad data inom Plattformen för bland annat statistiska och utvärderande ändamål och för utveckling av Plattformen.

8. Nyttjanderätt och immateriella rättigheter

8.1 Användare har inte rätt att göra en egen installation, kopia eller liknande av Plattformen (vare sig självt eller genom tredje part). Användare har inte heller rätt att dela med sig av sina inloggningsuppgifter eller låta obehörig nyttja Plattformen genom sitt registrerade Användarkonto. Användare har inte rätt att ”hacka” Plattformen, introducera virus, trojanska hästar eller annan skadlig eller oönskad kod.

8.2 Företagsforumet (org. nr 930203-5101), äger samtliga immateriella rättigheter tillhörande våra tjänster, varumärken och Plattformen, såsom exempelvis men inte enbart domänen, varumärket, logotyp m.m. Användaren får endast rätt att nyttja plattformen. Vi har inget anspråk på immateriella rättigheter tillhörande det material som Användaren tillhandahåller/publicerar som inte ägs av oss.

9. Support och underhåll

9.1 Vi ansvarar för teknisk support av Plattformen, så som att korrigera anmälda fel eller tekniska problem. Plattformen uppdateras löpande. Det lämnas inga garantier om att Plattformen kommer att vara fri från diverse störningar eller andra tekniska komplikationer. Vi ska, efter bästa förmåga, avhjälpa eventuella anmälda fel eller brister i Plattformen.

9.2 Vi kan inte hållas ansvariga för tekniska fel, virus, Plattformen tillgänglighet, andra fel hänförliga till Plattformen funktionalitet eller liknande.

9.3 Vi strävar efter att Plattformen ska vara tillgänglig för användning dygnet runt under årets alla dagar. Vi har emellertid rätt att stänga av tillgången till Plattformen för underhåll, för att skydda Plattformen från obehöriga angrepp eller för att vidta andra åtgärder som är påkallade av tekniska, drifts- eller säkerhetsmässiga skäl. Vi ska, om det är möjligt, informera Användare när sådana avbrott kan komma att äga rum. Bristande tillgång till Plattformen på grund av avbrott, fel eller liknande ger inte Användare rätt till skadestånd eller annan ersättning.

9.4 Användare använder Plattformen på egen risk och av fri vilja. Användare har ingen rätt att kräva oss på ersättning för ekonomisk skada eller annan skada, till följd av omständigheter som kan härledas till Plattformen.

10. Ansvarsbegränsning och friskrivning

10.1 Plattformen tillhandahålls ”som det är” utan några garantier av något slag.  Användaren är ensam ansvarig för eventuella skador som orsakas av användning av Plattformen eller tjänsterna. Hela risken för användning och tillförlit till säkerhet eller prestanda hos Plattformen ligger hos Användaren.

10.2 Genom att använda Plattformen, samtycker Användaren till att vi inte gör några utfästelser eller lämnar några garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, exempelvis avseende innehåll i Plattformen, Tjänsterna, Användare, informationens riktighet eller liknande.

10.3 Vi tillhandahåller bland annat information från tredje parter och skribenter. Vi har ingen kontroll över sådana parter eller sådan information och garanterar inte riktigheteten eller att sådant fortsättningsvis kommer att vara tillgänglig via Plattformen. Vi är varken direkt eller indirekt ansvariga för skada eller förlust som är relaterad till information från och/eller om tredje part som finns på Plattformen eller avsaknad av information från och/eller om tredje part. Användaren ansvarar ensamt för att verifiera, säkerställa och kontrollera uppgifter och information som framgår i Plattformen, samt eventuell avsaknad av information, hos den tredje part som informationen hänför sig till. All användning av Plattformen sker på Användarens egen risk.

10.4 Vi kan inte hållas ansvariga för hur Användaren väljer att tillgodogöra sig informationen som finns via Plattformen. Användaren är ensamt och fullt ansvarig för sina handlingar, inklusive eventuell underlåtenhet att agera.

10.5 Vi kan inte hållas ansvariga för om någon Användare publicerat inlägg eller innehåll i Plattformen strider mot upphovsrätt/immaterialrätt, utgör varumärkesintrång, strider mot tredje mans rättigheter eller liknande.

10.6 Vi kan inte ställas till svars eller bli ersättningsskyldiga för varken direkta eller indirekta förluster, utebliven vinst, ren förmögenhetsskada eller andra typer av förluster till följd av brutet eller uteblivet avtal mellan Användare, Användare och tredje part eller liknande. Vi har ingen kontroll över och medverkar inte i affärstransaktioner mellan Användare. Vi kan inte ställas till svars eller bli ersättningsskyldiga för varken direkta eller indirekta förluster, utebliven vinst, ren förmögenhetsskada eller andra typer av förluster till följd av brutet eller uteblivet avtal mellan Användare, Användaren och tredje part eller liknande.

10.7 Vi friskriver oss härmed, i den utsträckning det är tillåtet enligt tillämplig lag, från allt ansvar för samtliga direkta och indirekta skador och/eller förluster eller skador som uppstått för Användaren eller för någon tredje part i samband med användandet av eller hinder vid användandet av Plattformen, oavsett hur skadan uppstår och oavsett om skadan orsakas genom vårdslöshet, kontraktsbrott eller på annat sätt. Denna ansvarsbegränsning utesluter eller begränsar inte ansvar i sådan utsträckning som inte är tillåtet enligt tillämplig lag.

11. Underleverantörer

11.1 Vi har rätt att anlita underleverantörer för fullgörandet av våra åtaganden enligt detta avtal, tillhandahållandet av sina tjänster och för att fullgöra våra rättsliga förpliktelser. I sådana fall tillser vi att erforderliga regleringar vad avser till exempel behandlingen av Personuppgifter återfinns i avtalen mellan oss och underleverantören. Användaren godkänner härmed att vi använder underleverantörer.

12. Länkar

12.1 Vi, Användare eller tredje part kan tillhandahålla länkar till andra webbplatser genom Plattformen. Vi har ingen kontroll över sådana länkade webbplatser och ansvarar inte för tillgängligheten av sådana externa webbplatser och ansvarar inte för innehåll, reklam, produkter, tjänster eller annat material som är tillgänglig via sådana webbplatser. Vi är varken direkt eller indirekt ansvarigt för skada eller förlust som orsakas av eller i samband med användning av sådant innehåll, varor eller tjänster som är tillgängliga på eller via en sådan webbplats.

12.2 Vi kan inte hållas ansvariga för köp som sker mellan Användare, Användare och tredje parter som finns publicerade på Plattformen, oavsett om köparen hänvisats dit genom externa länkar från Plattformen eller inte.

13. Personuppgiftsbiträdesavtal

13.1 Vi behandlar personuppgifter i enlighet med gällande Dataskyddsförordning (GDPR) och är personuppgiftsansvarig för alla personuppgifter som lämnas av Användaren till oss.

13.2 Vi får endast behandla Personuppgifter på uppdrag av och i enlighet med Användarens instruktioner. Vi instrueras härmed att behandla Personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och GDPR, för att uppfylla alla förpliktelser enligt detta avtal med Användaren och på så sätt som anges i vår Integritetspolicy.

13.3 Användaren bekräftar härmed, i egenskap av Personuppgiftsansvarig, att denne:

 • behandlar Personuppgifter i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning samt GDPR,

 • har rättslig grund att behandla och utlämna de aktuella Personuppgifterna till oss, inklusive till eventuella underbiträden och underleverantörer som vi använder och/eller arbetar med,

 • är ensamt ansvarig för riktigheten, integriteten, innehållet, tillförlitligheten och lagenligheten av de Personuppgifter som lämnats till oss,

 • instämmer i att vår implementering av tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder är tillräckliga för att skydda de registrerades integritet och Personuppgifter,

 • inte ska överföra några känsliga Personuppgifter till varken vi eller våra underbiträden eller underleverantörer, tex. uppgift om etniskt ursprung, hälsa, sexuell läggning, politiska åsikter, religiös övertygelse m.fl.

   

13.4 Vi ska bistå Användaren med lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder, så långt det är möjligt med hänsyn tagen till
typen av behandling och den information som är tillgänglig för oss, för att Användaren ska uppfylla sina skyldigheter enligt gällande dataskyddslagstiftning avseende förfrågningar från Registrerade och allmänt dataskydd enligt Dataskyddsförordningen artikel 32–36.

13.5 Vi ska även göra det möjligt för Användaren att uppfylla de rättsliga krav som
gäller avseende information till relevanta dataskyddsmyndigheter och Registrerade vid personuppgiftsincidenter.

13.6 Vi ska, i den utsträckning det är praktiskt möjligt och lagligt, meddela Användaren om förfrågningar om utlämnande av Personuppgifter som erhållits från en Registrerad och om förfrågningar från myndigheter. Vi får inte till tredje man röja eller på annat sätt utnyttja Personuppgifter eller i övrigt vad vi fått veta om enskildas personliga förhållanden, yrkesmässiga eller andra affärsmässiga förhållanden. Ej heller för annan än Integritetsskyddsmyndigheten eller annan behörig myndighet yppa eller på annat sätt röja de instruktionerna eller anvisningar som vi erhållit av Användaren i anledning av avtalet mellan oss och Användaren.

13.7 Vi ska ge den Personuppgiftsansvarige tillgång till all information som krävs för att visa att de skyldigheter som fastställs enligt artikel 28 i GDPR har fullgjorts samt möjliggöra och bidra till granskningar, inbegripet inspektioner, som genomförs av den Personuppgiftsansvarige eller av en annan revisor som bemyndigats av den Personuppgiftsansvarige. Vi har rätt att av säkerhetsskäl bestämma att revision ska utföras av en neutral tredjepartsrevisor. Vi har rätt att ta ut en rimlig avgift som täcker de administrativa kostnaderna för att tillhandahålla den informationen.

13.8 Vi ska säkerställa konfidentialitet, integritet och tillgänglighet av Personuppgifter enligt GDPR, genom att implementera tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder, så länge Personuppgifterna blir behandlade av oss.

13.9 När avtalsförhållandet mellan oss och Användaren upphör, kommer Vi att radera samtliga icke nödvändiga Personuppgifter som behandlats på uppdrag av Användaren. Vi kan behålla Personuppgifter i den utsträckning det krävs enligt lag.

14. Force majeure

14.1 Vi är befriade från våra åtaganden enligt dessa villkor om fullgörande av skyldighet omöjliggörs eller försvåras utanför vår kontroll såsom exempelvis men inte enbart, smitta av sjukdom, arbetskonflikt, åsknedslag, eldsvåda, krig, attentat, mobilisering samt fel eller förseningar i leverans från underleverantör på grund av omständigheter som denne inte kunnat råda över. Detsamma gäller om underleverantör till oss drabbas av hinder som avses i denna bestämmelse. När hindret upphör, ska förpliktelsen fullgöras på avtalat sätt.

15. Övrigt

15.1 Vi förbehåller oss rätten att när som helst erbjuda tilläggstjänster och nya tjänster samt rätten att förändra utbudet av våra tjänster och att upphöra med tillhandahållandet av våra tjänster.

15.2 Vi förbehåller oss rätten att när som helst ändra villkoren i dessa Allmänna användarvillkor. Vi kommer att meddela Användare via ett framträdande meddelande på webbplatsen innan ändringen träder i kraft och uppdaterar det ”effektiva datumet” högst upp i dessa villkor. Den senaste versionen av de Allmänna villkoren finns alltid publicerad i Plattformen och vi rekommenderar Användaren därför att regelbundet hålla sig uppdaterad rörande innehållet.

15.3 Vi har rätt att fritt ändra Plattformens design, layout, innehåll och liknande utan att meddela Användaren därom. Detta gäller även om sådana ändringar innebär ändrad användarupplevelse. Användaren är härmed medveten om att ändringar kan medföra att vissa funktioner upphör, ändras eller tillkommer och/eller att de tekniska förutsättningarna för åtkomst av Plattformen ändras. Ändringar ger inte Användare rätt till någon ersättning eller liknande.

15.4 Vi har rätt att överlåta detta avtal inklusive våra rättigheter och skyldigheter i sin helhet till det bolag övertar verksamheten, utan krav på Användarens samtycke.

15.5 Skulle någon bestämmelse i detta avtal eller del därav befinnas ogiltig, ska detta inte innebära att avtalet i dess helhet är ogiltigt. Istället ska endast den delen befinnas vara ogiltig och Parterna ska förhandla fram nya gällande villkor i frågan.

16. Tillämplig lag och tvist

16.1 Detta avtal ska tolkas i enlighet med svensk lag. Tvister som uppstår i anledning av tolkningen eller tillämpningen av dessa villkor och därmed sammanhängande rättsförhållanden, ska i första hand avgöras mellan Parterna. Om tvisten inte kan lösas, ska tvisten slutligt avgöras och prövas av allmän domstol i Stockholm.

Integritetspolicy

Senast uppdaterad: 2020-05-06.

I denna integritetspolicy hänvisas till ”vi”, ”oss” och ”vår”, varvid refereras till: Företagsforumet.

I denna integritetspolicy finns information om hur vi hanterar och behandlar personuppgifter. Alla som lämnar sina personuppgifter till oss, kan i detta dokument läsa om hur uppgifterna behandlas, varför de samlas in, vilka rättigheter de registrerade har m.m.

Syftet med denna policy är att säkerställa att personuppgifter behandlas i enlighet med dataskyddsförordningen (General Data Protection Regulation – GDPR). Denna policy omfattar all behandling av personuppgifter i såväl strukturerad som ostrukturerad data.

Vi kan ändra denna policy vid behov. Vi kommer att meddela ändringar i denna policy via webbplatsen.

Definitioner:

Personuppgift = Alla uppgifter som hänför sig till en levande fysisk person, som direkt eller indirekt kan hänföras till personen. Tex. Namn, adress, personnummer, profilbild, e-post m.m.

Registrerad = Den fysiska person, som direkt eller indirekt kan identifieras genom personuppgifterna.

Personuppgiftsbehandling = En åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter. Exempelvis registrering och lagring av personuppgifter. 

1. Vilka personuppgifter vi behandlar och hur de blir behandlade

Vi försöker att arbeta främst genom principen om uppgiftsminimering avseende lagring av personuppgifter, dvs. genom att endast behandla personuppgifter som är nödvändiga, adekvata och relevanta för varje enskilt ändamål. 

1.1 Information som framgår av användarens konto och profil

Du behöver inte skapa ett konto för att söka och visa offentliga medlemsprofiler, forum, ämnen och inlägg. Om du väljer att skapa ett konto måste du ge oss vissa personuppgifter så att vi kan tillhandahålla våra tjänster till dig. Detta inkluderar ett visningsnamn (till exempel ”John Doe”), smeknamn (till exempel @john-doe), ett användarnamn (till exempel johnxdoe), ett lösenord och en e-postadress.

Ditt visningsnamn och smeknamn är alltid offentligt, men du kan använda antingen ditt riktiga namn eller en pseudonym. Efter registreringen är ditt kontos visningsnamn, smeknamn och användarnamn detsamma. Vi rekommenderar att du ändrar visningsnamn och smeknamn för att hålla användarnamnet privat och säkert. Du kan ändra dem på din sida för kontoredigering.

När du registrerat och skapat ett konto har du också möjlighet att lägga till följane offentliga information:

 • Medlemstitel
 • Avatar (profilbild)
 • Biografi (Om mig)
 • Hemsida
 • Sysselsättning
 • Signatur
 • Kontoadresser för sociala nätverk
 • Plats (Land)
 • Tidszon
 • Annan information om dig som du vill ska visas offentligt för andra.

Vid användning av Plattformen kan följande information komma att bli behandlad (ej offentligt):

 • IP-adress (not public)
 • Geografisk plats
 • Webbläsartyp och version (not public)
 • Operativsystem (not public)
 • Hänvisningskälla (not public)
 • Besökslängd, sidvisningar, webbplatsnavigering och annan relaterad webbsurfsaktivitet.

Den mesta aktiviteten på Plattformen är offentlig, inklusive din profilinformation som nämnts ovan. Du kan också välja att publicera din plats i din profil. Information som publiceras om dig av andra som använder vårt forum kan också vara offentlig. Till exempel kan andra människor nämna att du använder @smeknamn i inlägg.

Du är ansvarig för dina ämnen, inlägg och annan information du tillhandahåller genom våra tjänster, och du bör tänka noga över vad du offentliggör, särskilt om det är känslig information. Det är inte tillåtet att publicera känsliga personuppgifter, vaken i sin profil eller i forumet eller i webbplatsen i övrigt. Känsliga personuppgifter är enligt GDPR exempelvis, men inte enbart, uppgifter om etniskt ursprung, sexuell läggning, religiös tillhörighet.

Du kan välja att registrera dig som ansluter ditt konto, till konton på en annan tjänst (t.ex. Facebook-inloggning), och att annan tjänst kan skicka oss information om ditt konto på den tjänsten. Vi använder informationen som vi får för att ge dig funktioner som korsförläggning eller autentisering för tjänster och för att driva vårt forum. Vi skapar då ett nytt konto i vår forumplattform för dig baserat på din tredjeparts kontoinformation du delar.

1.2 Kontaktinformation

Vi använder din kontaktinformation, till exempel din e-postadress, för att verifiera ditt konto och behålla det och våra tjänster säkert, och för att förhindra skräppost, bedrägeri och missbruk. Vi använder också kontaktinformation för att anpassa våra tjänster, aktivera vissa kontofunktioner, till exempel för inloggningsverifiering, återställning av lösenord, för att skicka information om vårt forum och meddela om nya svar på dina prenumererade forum och ämnen. Du kan också avprenumerera på e-postmeddelanden från oss.

Om du skickar e-post till oss kommer vi att behålla innehållet i ditt meddelande, din e-postadress och din kontaktinformation för att svara på ditt meddelande och kunna hålla kontakt med dig under ärendet gång.

1.3 Privata meddelanden och icke offentlig kommunikation

Vi tillhandahåller vissa funktioner som låter dig kommunicera mer privat eller kontrollera vem som ser ditt innehåll. Om till exempel forumadministratör är aktiverad kan du markera kryssrutan ”Ange ämne som privat” när du skapar ett ämne eller klickar på ”Privat” -knappen för ditt första inlägg, eller använder de privata meddelanden för att ha icke-offentliga konversationer. I dessa fall lagrar och bearbetar vi din kommunikation och information relaterad till dem. Detta inkluderar meddelanden, innehåll, bilder, information om vem du har kommunicerat med och för att skydda säkerheten och granska eventuellt rapporterade meddelanden. Vi delar innehållet i dina privata meddelanden med de personer du har skickat dem till; vi använder dem inte för att visa dig annonser. När du använder funktioner som privata meddelanden för att kommunicera, ber vi dig att komma ihåg att mottagarna har en egen kopia av din kommunikation på [forum-namn] – även om du tar bort din kopia av dessa meddelanden från ditt konto – som de kan kopiera, lagra eller åter- dela med sig.

1.4 Cookies

En cookie är en liten bit data som lagras på din dator eller mobila enhet (eller surfplatta). Liksom många webbplatser använder vi kakor och liknande tekniker för att samla in ytterligare information om användningen av webbplatsen och för att driva vårt forum. Cookies krävs inte för många delar av vårt webbplats, till exempel att söka och titta på offentliga profiler. Även om de flesta webbläsare automatiskt accepterar cookies, kan många webbläsares inställningar ställas in för att avvisa cookies eller varna dig när en webbplats försöker placera en cookie på din dator. Vissa av våra forumfunktioner fungerar dock kanske inte korrekt om du inaktiverar cookies. Vi stöder inte alternativet ”Spåra inte webbläsare”. Nedan kan du läsa mer om hur vi använder cookies och liknande tekniker.

Vi använder cookies av följande skäl:

1.4.1 Autentisering – Vi använder cookies för att identifiera dig när du besöker vår webbplats och/eller vårt forum. När du skapar ett ämne eller publicerar ett svar som gäst (inte registrerad användare) lagrar vi ditt namn och din e-postadress i cookies. Vi använder denna information för att upptäcka aktuellt besökares innehåll (ämnen, inlägg) . Namnet används för att visas som ämne / författarnamn. Vi lagrar också ditt namn och e-post i cookies för att fylla i dessa fält när du skickar ett nytt svar eller skapar ett nytt ämne (för att du inte ska behöva fylla i denna information varje gång du publicerar ett innehåll). Vi rekommenderar att du inte använder gästpostningsalternativet på icke-personliga enheter, eller att du åtminstone raderar webbläsarkakor när du lämnar enheten.

1.4.2 Status – Vi använder cookies för att hjälpa oss avgöra om du är inloggad i forumet/vår webbplats.

1.4.3 Säkerhet – vi använder cookies som ett led i de säkerhetsåtgärder som används för att skydda användarkonton, inklusive att förhindra bedräglig användning av inloggningsuppgifter och för att skydda vår webbplats och våra tjänster i allmänhet.

Cookies som används av våra tjänsteleverantörer

1.4.4 Våra tjänsteleverantörer använder cookies och dessa cookies kan lagras på din dator när du besöker vår webbplats.

1.4.5 Vi använder Google Analytics för att analysera användningen av vår webbplats. Google Analytics samlar in information om webbplatsens användning med hjälp av cookies. Den insamlade informationen om vår webbplats används för att skapa rapporter om användningen av vår webbplats. Googles sekretesspolicy finns på: https://policies.google.com/privacy?hl=en-US

1.5 Logg Data

Vi får information när du ser innehåll på eller på annat sätt interagerar med vår webbplats eller vårt forum, som vi kallar ”Logg data”, även om du inte har skapat ett konto. Till exempel när du besöker våra webbplatser, loggar in i vårt forum, interagerar med våra e-postmeddelanden, kan vi få information om dig. Denna loggdata innehåller information som din IP-adress, webbläsartyp, operativsystem, den hänvisande webbsidan, besökta sidor, plats, din mobiloperatör, enhetsinformation (inklusive enhets- och applikations-ID), söktermer och cookieinformation. Vi använder loggdata för att driva våra tjänster och säkerställa deras säkra, pålitliga och robusta prestanda. Vi använder information du tillhandahåller oss och data vi får, inklusive loggdata och data från tredje parter, för att göra slutsatser som vilka ämnen du kanske är intresserad av och vilka språk du talar. Detta hjälper oss att bättre utforma våra tjänster för dig och anpassa innehållet vi visar dig.

2. Information vi delar

2.1 Hur vi delar information vi samlar in

Du bör vara medveten om att all information du tillhandahåller i vårt forum och vår webbplats – inklusive profilinformation som är kopplad till kontot du använder för att publicera informationen – kan läsas, samlas in och användas av alla medlemmar i allmänheten som går in på webbplatsen. Dina inlägg och viss profilinformation kan vara kvar under en viss tid även efter att du har avslutat ditt konto. Vi uppmanar dig att överväga känsligheten för all information du anger i dessa tjänster. För att begära borttagning av din information från offentligt tillgängliga webbplatser som drivs av oss, vänligen kontakta oss via e-post: info@foretagsforumet.se. I vissa fall kanske vi inte kan ta bort din information, i vilket fall kommer vi att meddela dig om vi inte kan och varför.

2.2 Tredje parter

2.2.1 Tjänsteleverantörer: Vi delar information med tredje parter som hjälper oss att driva, tillhandahålla, förbättra, integrera, anpassa, stödja och marknadsföra våra tjänster. Vi samarbetar med tredjepartsleverantörer för att tillhandahålla webbplats- och applikationsutveckling, värd, underhåll, säkerhetskopiering, lagring, virtuell infrastruktur, betalningsbehandling, analys och andra tjänster för oss, vilket kan kräva att de får tillgång till eller använder information om dig. Om en tjänsteleverantör måste få tillgång till information om dig för att utföra tjänster för våra räkning, gör de det under noggrann instruktion från oss, inklusive policyer och rutiner för att skydda din information.

Våra administratörer kan välja att lägga till ny funktionalitet eller ändra gemenskapens beteende genom att installera tredjepartsappar (Plugins) i webbplatsen/forumet. Om så sker kan det ge tredjepartsappar åtkomst till ditt konto och information om dig som ditt namn och din e-postadress och allt innehåll du väljer att använda i anslutning till dessa appar. Denna integritetspolicy täcker inte hur tredjepartsappar använder din information. Vi uppmanar dig att granska tredje parters integritetspolicy innan du ansluter till eller använder deras applikationer eller tjänster för att lära dig mer om deras integritets- och informationshanteringsmetoder. Om du invänder mot att information delas med dessa tredje parter, vänligen avluta kontot hos oss och rensa cookies från din webbläsare och meddela oss så snart som möjligt.

Nedan visas exempel på tjänster från tredje part som vi använder i vår webbplats/forum. (för en fullständig lista, vänligen kontakta oss: info@foretagsforumet.se):

2.2.2 Länkar till webbplatser från tredje part och sociala media widgets: Vår webbplats/forumet kan innehålla länkar som leder dig till andra webbplatser eller tjänster vars integritetspolicy och behandling av personuppgifter kan skilja sig från vår. Om du skickar information till någon av dessa tredje parts webbplatser, regleras din information av deras integritetspolicy, inte denna. Vi uppmuntrar dig att noggrant läsa sekretesspolicyn för alla webbplatser du besöker.

Vår webbplats/forumet kan innehåll widgetar och sociala mediefunktioner, till exempel Facebook ”dela” eller Twitter ”tweet” knappar. Dessa widgetar och funktioner samlar in din IP-adress, vilken sida du besöker hos oss, och kan ställa in en cookie för att funktionen ska fungera korrekt. Widgets och sociala mediefunktioner är antingen värd av en tredje part eller värd direkt på våra tjänster. Dina interaktioner med dessa funktioner styrs av integritetspolicyn för det företag som tillhandahåller det.

2.3 Lag, skada, allmänt intresse

Vi har dock rätt att bevara, använda eller avslöja dina personuppgifter om vi anser att det är rimligt nödvändigt att följa en lag (rättslig förpliktelse), reglering, juridisk process eller statlig begäran; för att skydda någon persons säkerhet; för att skydda vår plattforms säkerhet eller integritet, inklusive för att förhindra skräppost, missbruk eller skadliga aktörer på våra tjänster, eller för att förklara varför vi har tagit bort innehåll eller konton från våra tjänster; att hantera bedrägeri, säkerhet eller tekniska problem; eller för att skydda våra rättigheter eller egendom eller rättigheter eller egendom för dem som använder våra tjänster. Ingenting i denna integritetspolicy är dock avsett att begränsa eventuella rättsliga försvar eller invändningar som du kan ha mot en tredje part, inklusive en regerings begäran om att avslöja dina personuppgifter.

2.4 Icke-personlig information

Vi har rätt att dela eller avslöja icke-personlig information, såsom aggregerad information avseende statistik kring forumet, såsom antalet online-användare, antal besökare, aktuella besökare på ett ämne, antalet personer som klickade på en viss länk (antal ämnesvyer) eller som röstade om en omröstning i ett ämne (även om bara en gjorde det).

Vi har även rätt att använda all information som finns i Plattformen för statistiska, anonyma och interna utvecklings- och utvärderingsändamål.

3. Hur du kommer åt och kontrollerar din information

3.1 Få åtkomst till eller korrigera dina personuppgifter

Du har rätt att begära en kopia av din information och de personuppgifter vi behandlar samt  att invända mot vår behandling av sådan information om dig. Om du har registrerat ett konto i vårt forum, tillhandahåller vi dig verktyg och kontoinställningar för att komma åt, korrigera, radera eller ändra de personuppgifter som du lämnat till oss och associerade med ditt konto. Du kan begära att du laddar ner din kontoinformation, inklusive ditt skapade innehåll (inlägg). Du kan också begära korrigering, radering eller ändring av dina personuppgifter.

Din begäran och dina val kan vara begränsade i vissa fall, till exempel om uppfyllande av din begäran skulle avslöja information om en annan person, eller om du ber om att radera information som vi eller administratör enligt lag måste behålla eller har tvingande legitima intressen att behålla. Där du har bett oss att dela data med tredje parter, till exempel genom installerade tredjepartsappar, måste du kontakta dessa tredjepartsleverantörer direkt för att din information ska raderas eller på annat sätt begränsas.

3.2 Radering av personuppgifter

Du kan själv ta bort ditt konto genom att klicka på länken ”Radera konto” som finns under forumet. Detta kommer att inkludera ditt konto och din profildata. Observera att dina postade inlägg inte kommer att raderas automatiskt. Istället anges skribenten som ”Anonym” men inläggen finns kvar. Om du inte vill att dina inlägg är fortsatt publicerade i forumet, ber vi dig att ta bort dina inlägg innan du raderar ditt konto. I samband med att du raderar ditt konto, bör du även radera cookies. Det gör du manuellt via din webbläsares inställningar.

Tänk på att sökmotorer och andra tredje parter fortfarande kan behålla kopior av din offentliga information, som din profilinformation, även efter att vi / du har tagit bort informationen från vår webbplats. Vi har ingen kontroll över detta.

3.3 Begränsa behandlingen

3.3.1 Begär att vi slutar att använda din information: I vissa fall kan du be oss att upphöra med att komma åt, lagra, använda och på annat sätt bearbeta din information i de fall du tror att vi inte har rätt att göra det. Om du till exempel tror att ett forum-konto skapades åt dig utan din tillåtelse eller att du inte längre är en aktiv användare, kan du begära att vi tar bort ditt konto (kontakta oss via e-post: info@foretagsforumet.se). Om du givit oss samtycke till att använda din information för ett begränsat syfte, kan du kontakta oss för att dra tillbaka det samtycket, men detta kommer inte att påverka någon behandling som redan har ägt rum fram till dess. Du kan också välja bort vår användning av din information för marknadsföringsändamål genom att kontakta oss. När du gör sådana förfrågningar kan vi behöva tid att undersöka och genomföra din begäran. Om det uppstår en tvist om huruvida vi har rätt att fortsätta använda din information, kommer vi att begränsa all ytterligare användning av din information tills begäran har respekterats eller tvisten är löst.

3.3.2 Avsluta kommunikation: Du kan välja att ta emot e-postmeddelanden relaterade till dina prenumererade forum och inlägg eller marknadsföringskommunikation från oss genom att använda länken för att avsluta prenumerationen som framgår i varje e-post eller genom att uppdatera dina prenumerationsinställningar på Min profil> Prenumerationssida.

3.4 Data portabilitet

Dataportabilitet är förmågan att få del av din information i ett format du kan behålla i dina enheter eller dela med andra leverantörer. Beroende på sammanhanget, gäller detta en del av din information, men inte all din information. Om du begär det kommer vi att förse dig med en elektronisk fil med din grundläggande kontoinformation och den information du skapar på de utrymmen du har under ensam kontroll, som dina ämnen (endast med dina inlägg), dina svar i andra ämnen, privata meddelanden och konversationer (endast med dina meddelanden), osv.

4. Hur vi lagrar och säkrar information som vi samlar in

Vi använder leverantörer av datavärdtjänster för att vara värd för informationen vi samlar in och vi använder tekniska åtgärder för att säkra dina data. Vi genomför skyddsåtgärder som är utformade för att skydda din information, men inget säkerhetssystem är ogenomträngligt och på grund av Internets naturliga karaktär kan vi inte garantera att data, under överföring via Internet eller medan de lagras i våra system eller på annat sätt behandlas av oss, är absolut säkert mot intrång av obehöriga.

Personuppgifter som är kopplade till ett användarkonto lagras under tiden användarkontot är registrerat i Plattformen. Om en Användare väljer att redigera eller ta bort personlig information från Plattformen, kan kopior vara synliga på cachade och arkiverade sidor, även en tid efter att redigering av den informationen har gjorts. 

Gallring av icke-längre nödvändiga personuppgifter sker årligen och gallringen loggförs internt. 

5. Barn och minderåriga

Vårt forum och vår webbplats riktas inte till barn, och du får inte använda våra tjänster om du är under 13 år. Du måste också vara tillräckligt gammal för att godkänna behandlingen av dina personuppgifter.

6. Ditt godkännande av villkoren I denna integritetspolicy

Genom att besöka och/eller använda vår webbplats/forumet, samt genom att kontakta oss via e-post, godkänner du villkoren i denna integritetspolicy.

7. Ändringar

Vi kan uppdatera vår integritetspolicy från tid till annan. Vi kommer att meddela dig om ändringar genom att publicera den nya integritetspolicyn på denna sida.

Vi kommer att meddela dig via ett framträdande meddelande på webbplatsen innan ändringen träder i kraft och uppdaterar det ”effektiva datumet” högst upp i denna sekretesspolicy.

Du rekommenderas att granska denna integritetspolicy med jämna mellanrum för eventuella ändringar. Ändringar av denna integritetspolicy är effektiva och giltiga när de publiceras på denna sida.

8. De registrerades rättigheter

De viktigaste rättigheterna för de registrerade är att de kostnadsfritt har rätt att:

 • få tillgång till sina personuppgifter.
 • få felaktiga personuppgifter rättade.
 • få sina personuppgifter raderade eller flyttade.
 • invända mot att personuppgifterna användas för direktmarknadsföring och profilering.

Vänligen kontakta oss via e-post: info@foretagsforumet.se, om ni vill att något av ovanstående utförs avseende era personuppgifter.

För att säkerställa att vi har en lämplig säkerhetsnivå och att vi hanterar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, har vi interna rutiner för: gallring av personuppgifter, hur de registrerades rättigheter tillgodoses och för personuppgiftsincidenter. Vi för även en förteckning över personuppgiftsbehandlingen, för att på bästa sätt kunna tillgodose de registrerades rättigheter.

9. Incidenter och klagomål

En personuppgiftsincident är exempelvis ett dataintrång eller annat som innebär att vi förlorar kontrollen över de uppgifter vi behandlar. Alla sådana händelser dokumenteras och anmäls senast inom 72 timmar till Integritetsskyddsmyndigheten.

Eventuella klagomål på vår behandling av personuppgifter ska lämnas till Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet.

10. Kontakta oss

Om du har några frågor om denna integritetspolicy, vänligen kontakta oss via e-post: info@foretagsforumet.se.