Utse revisor i privata och publika aktiebolag

Reglerna för huruvida ett aktiebolag måste utse revisor i privata och publika aktiebolag skiljer sig åt. Bestämmelserna kring utseende av revisor finns reglerade i aktiebolagslagen. I privata aktiebolag måste företag utse en revisor enbart under vissa förutsättningar, till skillnad från ett publikt aktiebolag som alltid måste anlita en revisor. Dessutom är det möjligt att utse flera revisorer.

Under bolagstämma kan aktieägarna bestämma att byta, avsätta eller tillsätta en ny revisor, vars mandattid normalt är ett år. Det går även att bestämma att mandattiden ska vara längre. Däremot är det högst fyra år som är det längsta. Revisorns uppdrag kan även upphöra tidigare genom att bolagsstämman, eller revisorn, beslutar det och gör en anmälan om uppdragets upphörande.

 

Utse revisor i privata och publika aktiebolag 

Privata aktiebolag behöver normalt inte utse en revisor, såvida det inte utgör ett krav enligt lagen. Om revisor inte utgör ett krav enligt lagen, är det viktigt att tänka på att det måste framgå i bolagsordningen att aktiebolaget inte behöver utse en revisor. Om detta inte framgår, måste aktiebolaget utse en revisor ändå, trots att det inte är ett krav enligt lagen. Den revisor som arbetar i aktiebolaget ska bli registrerad till Bolagsverket och det kan ske smidigt genom deras e-tjänst Verksamt.

Om två av dessa nedanstående kriterier är uppfyllda, behöver ett privat aktiebolag utse en revisor enligt lagen: 

– Fler än tre personer utgör medelantalet anställda i aktiebolaget under vart och ett av de senaste två räkenskapsåren.

– Den redovisade balansomslutningen uppgår till ett belopp högre än 1,5 miljoner kronor, för vart och ett av de senaste två räkenskapsåren.

– Den redovisade nettoomsättningen uppgår till ett belopp högre än 3 miljoner kronor, för vart och ett av de senaste två räkenskapsåren

 

Aktiebolagets ansvarar för sin egen bokföring

Observera att det faktum att företaget anlitar revisor, inte innebär att företaget inte behöver sköta eller ansvara för sin bokföring. Det är företaget som ansvarar för att bokföra alla affärshändelser korrekt. Revisorns uppdrag går ut på att granska bokföringen, årsredovisningen och aktiebolagets förvaltning som styrelsen utför och ansvarar för. När revisorn har granskat räkenskaperna och förvaltningen, ska revisorn lämna sitt utlåtande. 

Det är vanligt att företag exempelvis anlitar en redovisningskonsult för att utföra en del av bokföringen. Vissa företag anlitar redovisningskonsulter en gång per år, medan andra gör det löpande. Om något fel skulle uppstå i bokföringen och stå i strid med gällande lag, är det aktiebolaget som blir ansvarigt för bristerna. Aktiebolaget har alltid det yttersta ansvaret för sin egen bokföring och redovisning.

En annan skillnad mellan privata och publika aktiebolag, är att samma person inte kan vara både styrelseordförande och VD i publika aktiebolag, medan det går i privata aktiebolag.

 

Mer information

Här kan du läsa mer om:

Frågor styrelseledamöter och VD inte får bestämma om.

Personligt ansvar som styrelseledamot.

Utse styrelseordförande och VD i aktiebolag.

Skillnaden mellan styrelseledamot och styrelsesuppleant.

Information om vilka som kan ingå avtal i Sverige.

Skribent: Företagsforumet.

Fler inlägg om juridik

Forumet kan du som medlem ställa frågor, kommentera och diskutera företagande med andra medlemmar. Forumet är en digital plattform där medlemmar kan lära sig av varandra och dela med sig av erfarenheter.

Besök Forumet – klicka här!

Dela detta inlägg: