FöretagandeFöretagare

Strategifasen, transaktionsfasen och integrationsfasen

Det är vanligt att genomföra följande tre faser vid ett företagsförvärv: strategifasen, transaktionsfasen och integrationsfasen. Företagsförvärv förekommer ofta och vissa stora företag har det som en del av kärnverksamheten och gör det regelbundet. Exempelvis riskkapitalbolag och koncerner. Dessutom är det inte ovanligt för företag att expandera genom att göra företagsförvärv. Det finns både för- och nackdelar med att växa organiskt och därför kan det vara bättre att göra ett företagsförvärv i vissa fall vid expansion. 

Strategifasen, transaktionsfasen och integrationsfasen i en transaktionsprocess

Nedan kan du läsa mer om en indelning av en typisk transaktionsprocess. Observera att det inte behöver vara ett företag som är köparen, men i informationen nedan är köparen företag. 

Strategifasen

Den första delen inför ett företagsförvärv består i att analysera fram vilket företag de vill förvärva och vad målsättningen med förvärvet är. I stora företag är det vanligt att företagsledningen diskuterar intressanta företag som de skulle kunna tänka sig förvärva. Därefter kontaktar företaget den andra parten. Fasen tar i princip slut när köparen kontaktar säljaren och de ingår en första avsiktsförklaring med varandra. Om ett företag brukar göra företagsförvärv regelbundet som en del av verksamheten, exempelvis ett riskkapitalbolag eller en koncern brukar företaget ha medarbetare som arbetar specifikt med att komma med idéer om nya marknader och företag som kan vara bra att förvärva. 

Inom denna fas är det ofta enbart den högsta ledningen som känner till diskussionerna om eventuellt förvärv. Den högsta ledningen kan även utse olika arbetsgrupper som blir tilldelade olika strategiska uppgifter. Exempelvis kan en arbetsgrupp få uppgiften att ta fram en strategi för att meddela personalen om förvärvet, om det blir genomfört.

Transaktionsfasen

När köparen kommer i kontakt med säljaren inför ett företagsförvärv och avtalar om affären, är de i transaktionsfasen. Denna fas handlar exempelvis om det juridiska och ekonomiska, såsom att upprätta ett företagsöverlåtelseavtal/aktieöverlåtelseavtal samt genomgång av bokföring m.m. Självklart måste parterna vara överens om förvärvet och prisnivån, för att de ska gå vidare i processen. Denna fas handlar mycket om att överföra information till köparen om köpobjektet, för att kunna slutföra köpet. När parterna är överens och skriver under det slutgiltiga köpeavtalet, är denna fasen avslutad. 

Det är vanligt att både jurister och ekonomer är involverade i denna fas vid genomförande av företagsbesiktningen, även kallad due diligence. Köparen ska överlämna information om bolaget till köparen, som köparen ska granska. Vidare ska parterna även på var sitt håll analysera effekterna av transaktionen och analysera om någon av informationen ändrar förutsättningarna som tidigare förelegat. Det är även vanligt att parterna tillsammans tar fram en tidsplan att förhålla sig inom.

Integrationsfasen

Efter att köpet är genomfört genom att parterna har ingått köpeavtal och slutfört förpliktelserna såsom betalning, ska det nya företaget bli integrerat med företaget som köpte det. Det handlar bland annat om att samordna ledningen och medarbetarna. Även fast det inte har med köptransaktionen direkt att göra, brukar man se denna fas som en separat del av transaktionen.