Hur blir nya lagar stiftade i Sverige?

Nya lagar blir stiftade av riksdagen 

Det är enbart riksdagen som har rätt att stifta nya lagar eller lagändringar, som alla inom landet måste följa. Riksdagen har 349 stycken ledamöter som väljs vart fjärde år.

Det är ofta regeringen som lämnar förslag till nya lagar som de vill ska bli stiftade, som riksdagen ska besluta om. Riksdagens förslag är kallade för propositioner. Lagförslag kan även bli lämnade av riksdagsledamöter och förslagen är då kallade för motioner.

 

Lagförslag

När en motion eller en proposition har blivit lämnad till rikstagen, blir kammaren meddelad om det av talmannen i riksdagen. Därefter blir förslaget utskickat till olika utskott. Dessa utskott har till uppgift att fördjupa sig inom förslaget och ska lämna sitt eget förslag till riksdagen, om hur utskottet tycker att riksdagen ska besluta. Lagrådet kan också undersöka om det finns några juridiska hinder eller problem med ett lagförslag. Exempelvis får en lag inte strida mot grundlagarna.

De olika ledamöterna diskuterar även förslaget tillsammans med sina övriga partimedlemmar och bestämmer tillsammans vad de ska tycka om förslaget och hur de ska debattera i frågan. 

 

Debatt

Efter att utskottet lämnat sitt utlåtande avseende ett lagförslag, ska de olika ledamöterna debattera kring vad de anser om förslaget.

 

Röstning

Efter debatten, ska riksdagens 349 ledamöter ta ställning till förslaget och lämna sin röst. Det är möjligt att rösta ja, nej eller att avstå från att rösta. Ett förslag går igenom, om en majoritet av de som röstar har röstat ”ja”.

 

Regeringen verkställer riksdagens beslut

Efter avslutad röstning i riksdagen, får regeringen veta beslutet genom en riksdagsskrivelse. Därefter är det regeringen som ansvarar för att beslutet träder ikraft och att lagen blir publicerad i Svensk författningssamling (SFS). SFS finns publicerad online på internet och där alla kan läsa de gällande lagarna.

 

Förordningar

Regeringen har också möjlighet att besluta om olika regler som alla i landet måste följa, utan att först behöva lämna ett förslag till riksdagen enligt ovan nämnda ordning. Sådana regler är kallade för förordningar. De regler som kan göras gällande genom förordningar, istället för lagar, är reglerade i Regeringsformen som är en av Sveriges grundlagar. 

Skribent: Företagsforumet.