Vanliga allmänna avtalsrättsliga principer

Inom juridiken är principer en viktig del och här kan du läsa om vanliga allmänna avtalsrättsliga principer. Principer står normalt inte uttryckligen i lagtext, utan går att hitta i bland annat domtolsavgöranden och förarbeten. De fungerar som ett komplement till lagstiftningen och behandlar bland annat rättigheter och skyldigheter.

Vanliga allmänna avtalsrättsliga principer

I avtalslagen framgår inte principer uttryckligen i lagtexten, men de är fortfarande en viktig del av avtalsrätt. Vanliga avtalsrättsliga principer är bland annat:

  • Principen av avtalsbundenhet (Latin: pacta sunt servanda). Denna princip innebär att avtal ska hållas. Parter som ingår ett avtal med varandra blir bundna av det avtalade och ska därmed följa avtalet. Genom att inte följa avtalet, utgör det ett avtalsbrott. I vissa fall kan avtalsbrott leda till skadestånd som konsekvens.

  • Principen om avtalsfrihet. Denna princip innebär att det är frivilligt att ingå avtal om man vill och med vem man vill samt att det är fritt att avtala om i princip det mesta, såvida det inte strider mot lagen.

  • Lojalitetsprincipen. Principen innebär att avtalsparter ska vara lojala mot varandra inom avtalstiden. Parterna ska tillvarata varandras intressen, inte enbart sina egna intressen, om möjlighet finns och kostnaderna för det inte är allt för höga. Lojalitetsprincipen talar även för att avtalsparterna ska hjälpa varandra, ha tillit till varandra, samarbeta och vara lojala mot varandra.

I vissa fall kan principerna säga emot varandra. Exempelvis gäller inte alltid pacta sunt servanda, att avtal ska hållas. I vissa fall kan istället ekvivalensprincipen gälla, som innebär att ett avtal ska resultera i prestationer som är likvärdiga för båda parterna. Om det är oskäligt för ena parten, kan avtalet vara ogilltigt. 

Allmänna avtalsrättsliga principer och andra principer växer fram genom tiden och fyller luckor som finns i lagen.

Andra grundläggande principer inom svensk rätt är objektivitetsprincipen, likabehandlingsprincipen och legalitetsprincipen.

Mer information

Här du läsa mer om:

Avtalets grundstenar.

Kontraktsbrott och konsekvenser av avtalsbrott.

Skribent: Företagsforumet.

Läs fler inlägg om juridik

Forumet kan du som medlem ställa frågor, kommentera och diskutera företagande med andra medlemmar. Forumet är en digital plattform där medlemmar kan lära sig av varandra och dela med sig av erfarenheter.

Besök Forumet – klicka här!

Dela detta inlägg: