Olika typer av bolagsformer och företagsformer

I Sverige finns det olika typer av bolagsformer och företagsformer som kan bli registrerade. Det kan vara bra att känna till skillnaderna mellan dessa innan du registrerar ditt bolag, för att veta vilken av formerna som passar bäst. Här kan du läsa en sammanställning av olika typer av bolagsformer och företagsformer.

 

Olika typer av bolagsformer och företagsformer

Samtliga bolagsformer ska bli registrerade hos Skatteverket och eventuellt även hos Bolagsverket. Bolagsformerna kan bli startade digitalt, genom Bolagsverkets e-tjänst: Verksamt.se.

 

Enskild näringsverksamhet 

 • En enskild näringsverksamhet är i vardagligt språk kallad för en ”enskild firma”. Detta är inte en enskild juridisk person. Istället är ägaren och firman samma ”person” och firmans organisationsnummer består av ägarens personnummer. 
 • Det är enbart möjligt att vara en (1) ägare till en enskild näringsverksamhet. Det är ägaren till firman som är företrädaren och firmatecknaren. 
  Ägaren till den enskilda firman är personligt ansvarig för alla avtal som ingås för firman och för alla skulder som hänför sig till firman. 
 • Det finns inget specifikt kapitalkrav för att starta en enskild firma.
 • En enskild firma kan få sitt firmanamn skyddat i det län firman är registrerad inom. Det är möjligt att ansöka om ett större skydd av varumärket via Patent- och registreringsverket.
 • Den enskilda näringsidkaren ska ansöka om F-skatt, och kan ha en FA-skatt som gäller vid inkomster från både firman och annan anställning. 
 • Det finns inget krav på att en enskild firma ska ha en revisor, men en enskild firma måste föra bokföring och upprätta ett årsbokslut varje räkenskapsår. 
 • En enskild näringsidkare behöver inte anmäla så kallad “verklig huvudman” till Bolagsverket.

 

Aktiebolag

 • Ett aktiebolag är en enskild juridisk person som får ett eget organisationsnummer. Det kan vara en (1) eller flera personer eller andra företag, som startar ett aktiebolag och som är delägare i aktiebolaget, genom att äga aktier som tillhör aktiebolaget. 
 • Ett aktiebolag är en egen juridisk person, som kan ingå avtal och åta sig skulder under egen firma och eget organisationsnummer. Huvudregeln är att delägarna inte är betalningsansvariga för aktiebolaget skulder. Men aktiebolagets styrelse och VD kan bli personligt betalningsansvariga i vissa fall. Exempelvis om de inte har tagit hand om bolagets ekonomi i enlighet med gällande lag. 
 • Det är aktieägarna som på en bolagsstämma, utser aktiebolagets VD och styrelse.
 • För att starta ett privat aktiebolag måste minst 25 000 kronor bli insatta i ett företagskonto i samband med registreringen. För publika aktiebolag är kapitalkravet 500 000 kronor. 
 • Det är hela styrelsen som är företrädare för aktiebolaget. Styrelsen måste bestå av minst en styrelseledamot och en styrelsesuppleant. 
 • Ett aktiebolags firma får automatiskt skydd i hela landet i samband med registrering. 
 • Aktiebolaget måste ansöka om F-skatt hos skatteverket och delägarna A-skatt, eftersom delägarna anses vara anställda i aktiebolaget. 
 • Delägare i ett aktiebolag, som äger mer än 25% av aktieandelarna, är kallad för verklig huvudman.  Verklig huvudman måste bli anmäld och registrerad hos Bolagsverket. 

 

Handelsbolag

 • Handelsbolag kan bli startat av minst två (2) företag eller personer. Handelsbolaget får ett eget organisationsnummer och har rätt att ingå avtal. 
 • Det är bolagsmännen (ägarna) som är personligt betalninsgansvariga, om handelsbolaget inte kan betala sina skulder. 
 • Det finns inget kapitalkrav för att få strata ett handelsbolag. 
 • Det är bolagsmännen som är företrädarna för handelsbolaget. 
 • Handelsbolagets firma blir skyddat i länet som det har sitt säte, i samband med godkänd registrering. 
 • Bolagsmännen kan ansöka om SA-skatt (särskild debiterad A-skatt) och handelsbolaget om F-skatt. 
 • Handelsbolag och bolagsmännen är skyldiga att anmälan ”verklig huvudman” till Bolagsverket. 

 

Kommanditbolag

Denna bolagsform har många likheter med ett handelsbolag. Den främsta och mest centrala skillnaden mellan handelsbolag och kommanditbolag är följande:

 • Kommanditbolag har minst en (1) delägare, som är en ”kommanditdelägare” och minst en (1) delägare som är en “komplementär”. 
 • Kommanditdelägaren har ett begränsat ansvar, medan komplementär har ett obegränsat ekonomiskt ansvar för kommanditbolagets skulder. Detta skiljer sig från handelsbolag, där samtliga bolagsmän har ett delat ansvar. I ett kommanditbolag har delägare en annan ansvarsfördelning.
 • Kommanditdelägaren måste bidra med minst 1 krona i form av kapitalsatsning till kommanditbolaget.

 

Ekonomisk förening

 • En ekonomisk förening ska ha som mål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen, genom att bedriva en verksamhet som medlemmarna har nytta av i egenskap av konsumenter, leverantörer, brukare eller i övrigt nyttjar de tjänster som föreningen tillhandahåller. 
 • En ekonomisk förening är en enskild juridisk person, som kan bli startad av minst tre (3) personer eller företag. Den ekonomiska föreningen kan ingå avtal och ansvarar för sina skulder. 
 • För att bilda en ekonomisk förening, krävs en kontantinsats om minst 1 krona per ägare (medlem). 
 • En ekonomisk förening har en styrelse som består av minst tre styrelseledamöter. Styrelsen är företrädare för föreningen.
 • Vid registrering av en ekonomisk förening, får dess firma skydd i hela landet. 
 • Medlemmarna kan ansöka om A-skatt och föreningen om F-skatt. 
 • De verkliga huvudmännen måste bli anmälda till Bolagsverket. 

 

Mer information

Skriva en affärsplan.

10 bra saker att tänka på om du ska starta ett företag.

Program om företagande.

Varför företag misslyckas, enligt Mark Cuban.

Läs fler inlägg om företagande

Forumet kan du som medlem ställa frågor, kommentera och diskutera företagande med andra medlemmar. Forumet är en digital plattform där medlemmar kan lära sig av varandra och dela med sig av erfarenheter.

Besök Forumet – klicka här!

Dela detta inlägg: