Avtalets grundstenar

Avtal innehåller olika bestämmelser, beroende vilken typ av avtal det gäller. Det är bra för företagare att känna till avtalets grundstenar. 
 

Tips till dig som ska skriva eget avtal.

Avtalets grundstenar är sådan information som i princip alla avtal eftersom alla avtal bör innehålla minst följande information:
 

Vem – Vilka är parterna i avtalet?

Den första delen av av avtalets grundstenar handlar om avtalsparterna. Här är det bra att ange respektive partens Namn/Firma, Person nr./Org.nr, Adressuppgifter, Kontaktuppgifter samt en Referens/Kontaktperson. De parter som anges i avtalet, är de parterna som blir bundna av avtalet.
 

Vad – Vad är parterna överens om?

Det är bra att skriva i avtalet vad parterna är överens om och varför parterna ingår avtalet. Exempelvis kan parter vara överens om ett köp, en försäljning, ett uppdrag, ett samarbete, en uthyrning eller liknande.
 

När – Finns det en tidsram för när prestationen ska bli utförd?

Det är bra att skriva när det avtalade ska genomföras och av vem. Det bör exempelvis framgå om det ska ske på ett specifikt datum eller att något ska bli genomfört mellan en viss period eller senast ett visst datum.
 

Hur – Hur ska prestationen bli utförd?

Detta är en viktig punkt att ha med i de flesta avtal, eftersom det anger villkoren för utförandet. Exempelvis kan parterna villkora att utförandet ska ske enligt branschstandard, med omsorg och noggrannhet eller på fackmässigt sätt samt övriga villkor som handlar om just utförandet.
 

Var – Var ska prestationen fullgöras?

Det är bra att vara specifik och ange ett område, om det är möjligt. Exempelvis inom Sverige eller på en viss adress.
 

Pris – vilka betalningsvillkor gäller?

Det kan exempelvis röra sig om ett fastpris och en engångsbetalning. Men det kan även vara så att parterna har avtalat om ett timpris eller ett rörligt pris istället. Det går även att ange hur och när en eventuell betalning ska ske. Exempelvis kontant eller via faktura, samt övriga betalningsvillkor såsom dröjsmålsränta och påminnelseavgifter.
 

Avtalsbrott – Vad ska hända om någon part bryter mot avtalet?

När parterna har kommit överens om ovanstående villkor, är det bra att även diskutera vad som ska ske vid avtalsbrott. Om någon av parterna inte följer avtalet eller på annat sätt bryter mot avtalet, utgör det ett avtalsbrott. En vanlig konsekvens är att parterna kommer överens om ett förbestämt vitesbelopp (Bötesbelopp), som ska betalas ut vid varje enskilt avtalsbrott av den avtalsbrytande parten.

Parterna ska då tillsammans komma överens om ett belopp och skriva det i avtalet. Ett vite kan även kombineras med skadestånd. Då är det viktigt att det framgår i avtalet, för att det ska vara giltigt att få både vite och skadestånd vid avtalsbrott.
 

Tvistelösning – Hur ska en eventuell tvist bli löst? 

Parterna bör även slutligen avtala om vad som ska ske om parterna hamnar i en tvist och inte är överens om något i avtalet. I första hand rekommenderas att parterna försöker lösa situationen och komma överens på egen hand. Om det inte går att komma fram till en lösning, kan tvisten hänskjutas till allmän domstol eller skiljedom. Den största skillnaden mellan dessa två alternativ är att tvister i allmän domstol är offentlig och att handlingarna blir offentliga handlingar, medan tvister i skiljedom kan hållas privata och under sekretess.

 

Skribent: Företagsforumet.

Läs fler inlägg om ekonomi

Forumet kan du som medlem ställa frågor, kommentera och diskutera företagande med andra medlemmar. Forumet är en digital plattform där medlemmar kan lära sig av varandra och dela med sig av erfarenheter.

Besök Forumet – klicka här!

Dela detta inlägg: