BolagsrättJuridik

Kombinera förköpsförbehåll med hembudsförbehåll i bolagsordningen

Det går att kombinera förköpsförbehåll med hembudsförbehåll i bolagsordningen för ett aktiebolag. Dessa är så kallade frivilliga paragrafer i bolagsordningen. En fördel med en förköpsklausul är att aktierna först måste bli erbjudna till de personer som har rätt till förköp enligt förköpsklausulen, innan aktierna kan bli överlåtna till någon annan. Däremot gäller hembudsklausulen, till skillnad från förköpsklausulen, vid alla typer av äganderättsövergångar. Exempelvis genom köp, byte, gåva, bodelning, testamente, fusion, bolagsskifte m.m.

Det kan vara bra att tänka på att om det står annorlunda i bolagsordningen och i ett aktieägaravtal, gäller vanligtvis bolagsordningen först. Bolagsordningen är bindande mot tredje man, men parterna i ett aktieägaravtal kan välja att bestämmelser i aktieägaravtalet ska äga företräde parterna emellan. Däremot är det inte möjligt att binda tredje part till bestämmelser i aktieägaravtalet, som tredje part inte har signerat.

 

Aktier är enligt huvudregeln fria att överlåta, men detta kan förbehåll begränsa

Aktier är enligt huvudregeln i aktiebolagslagen fria att överlåta till vem som helst. Överlåtelse av aktier kan ske på olika sätt, exempelvis genom köp, byte eller gåva m.m. I vissa fall, är det möjligt att begränsa denna rätt att fritt överlåta aktier. Det sker genom olika så kallade förbehåll. Reglerna om vad ett förköpsförbehåll och hembudsförbehåll i en bolagsordning ska innehålla, framgår i aktiebolagslagen. Om något som enligt lagen ska framgå i förbehållet saknas, ska bolagsordningen inte bli registrerat av Bolagsverket. Detta gäller också om formuleringen av förbehållet är otydlig eller vilseledande.

 

Hembudsförbehåll

Kapitel 4 paragraf 28 i aktiebolagslagen reglerar innehållet i ett hembudsförbehåll. Bland annat ska det framgå vilka slag av överlåtelser som är omfattade av förbehållet. Vid hembudsförbehåll är i princip alla typer och slag av överlåtelser giltiga, även genom bodelning, testamente osv. Det ska även framgå information om vilka som är lösenberättigade. Exempelvis de andra aktieägarna, de anställda, osv. Enligt lagen framgår sju punkter som måste framgå i klausulen, för att förbehållet ska vara formulerat på ett giltigt sätt. Däremot är det inte nödvändigt att priset för aktierna ska framgå, men det är positivt om det framgår hur priset ska bli bestämt, för att förhindra tvister kring det.

Ett hembudsförbehåll innebär kort sagt att om en aktie har övergått till någon som inte är aktieägare, har de lösenberättigade (normalt övriga aktieägare) rätt att lösa in aktierna. Detta förbehåll blir tillämpligt först efter att en överlåtelse av aktierna har inträffat, och innebär att de lösenberättigade har en rätt att köpa hem aktierna tillbaka till aktiebolagets befintliga aktieägare.

 

Förköpsförbehåll

Kapitel 4 paragraf 19 i aktiebolagslagen reglerar innehållet i ett förköpsförbehåll. Bland annat ska det framgå vilka slag av överlåtelser som är omfattade av förbehållet. Vid förköpsförbehåll gäller enbart så kallade frivilliga överlåtelser: köp, byte, gåva (men exempelvis inte testamente, bodelning). Det ska även framgå information om vilka som har förköpsrätt. Likt reglerna för hembudsförbehåll, framgår det sju punkter enligt lagen som måste framgå, för att förbehållet ska vara formulerat på ett giltigt sätt.

Ett förköpsförbehåll innebär kort sagt att den aktieägare som avser att överlåta sina aktier, först måste erbjuda de förköpsberättigade (normalt övriga aktieägare) att köpa aktierna innan de överlåts till någon annan. Detta förbehåll blir tillämpligt innan en överlåtelse av aktierna har inträffat, och innebär att de förköpsberättigade har rätt att först få köpa aktierna, föra andra som inte har förköpsrätt.

 

Kombinera förköpsförbehåll med hembudsförbehåll i bolagsordningen

Det är bra att vara tydlig när två förbehåll blir kombinerade i bolagsordningen eller aktieägaravtal, såsom både ett förköpsförbehåll och hembudsförbehåll. Exempelvis bör det då framgå att om ett aktieförvärv skett och förköpsklausulen har blivit tillämpad, så gäller inte hembudsklausulen. 

Om ett förvärv av aktier har skett i strid mot ett förköpsförbehåll som framgår i aktiebolagets bolagsordning, är förvärvet ogiltigt. Detta gäller oavsett ifall den andre parten har handlat i godtro.

Om det inte framgår i förköpsförbehållet vart tvister ska bli prövade, ska det normalt ske genom skiljeförfarande. Men enligt lagen måste det framgå var tvister ska bli prövade när det gäller tvist om ett hembudsförbehåll. Det måste inte ske genom skiljeförfarande, vilket innebär att det är möjligt att ange att tvister ska prövas i allmän domstol. 

 

Mer information

Här kan du läsa mer om:

Aktier till enskild egendom.

Frivilliga paragrafer i bolagsordningen.

Utse styrelseordförande och VD i aktiebolag.

Affärssystem för att kunna hantera information.

Digital avtalssignering.

 

Skribent: Företagsforumet.

 

Fler inlägg om juridik

Forumet kan du som medlem ställa frågor, kommentera och diskutera företagande med andra medlemmar. Forumet är en digital plattform där medlemmar kan lära sig av varandra och dela med sig av erfarenheter.

Besök Forumet – klicka här!

Dela detta inlägg: