Konkurrensförbud i avtal

Konkurrensförbud i avtal är vanliga och kan vara formulerade på olika sätt. Konkurrensklausuler i avtal kan även gälla olika lång tid. Det är vanligt att konkurrensförbud förekommer i anställningsavtal, aktieägaravtal, samarbetsavtal och sekretessavtal. Det är vanligt att konkurrensförbud gäller inom avtalstiden och mellan 6 månader till 2 år efter avtalstidens slut.

 

Konkurrensklausuler i olika avtal

Ett vanligt exempel på ett konkurrensförbud i ett aktieägaravtal är att en delägare inte får starta eller bedriva konkurrerande verksamhet som aktiebolaget. Ett sådant konkurrensförbud gäller normalt inom avtalstiden och kan för en viss angiven tid därefter. Ett konkurrensförbud kan även gälla mer än enbart förbud mot delägarskap i konkurrerande verksamhet. Exempelvis kan förbudet omfatta även förbud mot att anta anställning eller styrelseuppdrag i konkurrerande verksamhet.

I ett anställningsavtal kan det i vissa fall framgå att en arbetstagare inte får anta anställning hos konkurrerande arbetsgivare inom viss tid efter anställningens upphörande.

I ett samarbetsavtal kan en konkurrensklausul innebära ett förbud mot samarbete med annan konkurrerande aktör till parterna i samarbetsavtalet, inom viss tid efter samarbetets upphörande.

Om parterna i avtalet kommer överens om vissa undantag från konkurrensklausulen, bör dessa framgå i avtalet. Alternativt kan parterna separat skriftligen godkänna ett särskilt undantag i ett enskilt fall i framtiden. Så länge parterna är överens, är det möjligt att i efterhand avtala om undantag från konkurrensklausulen ifråga.

 

Brott mot ett konkurrensförbud i avtal

Om ena parten bryter mot ett avtalat konkurrensförbud, innebär det ett avtalsbrott. Parterna kan i avtalet reglera vad som ska ske vid avtalsbrott. Exempelvis att ett förbestämt vitesbelopp ska utgå, med eller utan kombination av eventuellt skadestånd. Om ingen specifik konsekvens har blivit avtalad, kan motparten stämma den part som brutit mot avtalet i allmän domstol eller skiljedom och kräva skadestånd för den skada som avtalsbrottet orsakat.

 

Mer information

Här kan du läsa mer om:

Kontraktsbrott och konsekvenser av avtalsbrott.

Exklusivitetsklausul och ensamrätt i avtal.

 

Skribent: Företagsforumet.

Läs fler inlägg om juridik

Forumet kan du som medlem ställa frågor, kommentera och diskutera företagande med andra medlemmar. Forumet är en digital plattform där medlemmar kan lära sig av varandra och dela med sig av erfarenheter.

Besök Forumet – klicka här!

Dela detta inlägg: