Vad är ett nyckeltal?

Vid värdering av ett företag och verksamheten, är det vanligt att använda nyckeltal. Det är en benämning av vissa tal för att förstå ett företags utveckling. Nyckeltal behöver inte bara vara ekonomiska indikationer så som soliditet eller räntabilitet på eget kapital. Det kan också vara nyckeltal som exempelvis kundnöjdhet, antal nedladdningar, prenumeranter osv.

 

Vanliga nyckeltal

Omsättning (försäljningsintäkter)

Omsättning är ett företags totala försäljning under en viss period. Det är inte detsamma som vinst. Nettoomsättning avser intäkter för sålda varor/tjänster medan personalomsättning avser hur lång tid det tar för att byta ut personalstyrkan

Vinstmarginal

Vinstmarginal är företagets vinst i förhållande till omsättning, dvs vinst per omsättningskrona. Vinstmarginalen visar inte alltid hur väl företaget har lyckats eftersom det inte tar hänsyn till hur företag har finansierats.

Denna formel visar hur stor vinsten är i procent:

 

Vinstmarginal

Soliditet

Syftet med att mäta nyckeltalet soliditet, är att bedöma betalningsförmågan hos företaget på lång sikt, risken och finansiella stabiliteten. Nyckelordet används för att visa hur stor andel av företagets tillgångar som det eget kapital utgör.

Tolkning:

0 % soliditet innebär att det inte finns något eget kapital (även kallat dålig soliditet).

100 % soliditet innebär finansiering med enbart eget kapital (även kallat god soliditet).

Räntabilitet

Det är ett lönsamhetsmått vars syfte är att mäta om företagets vinst är tillfredsställande i förhållande till kapitalet. Genom att ställa företagets resultat i relation till kapitalet, går det att beräkna räntabiliteten. Resultatet varierar beroende på vilken typ av vinst som ligger till grund för räntabiliteten.

Räntabilitet på eget kapital (engelska: Return of Equity (ROE) är vinsten i förhållande till eget kapital, dvs. vinsten som företaget har skapat med det egna kapitalet (aktieägarnas pengar).

 

Räntabilitet eget kapital

Räntabilitet på totalt kapital mäter avkastningen på de totala tillgångarna och bortser från hur företaget är finansierat.

Räntabilitet totalt kapital

Läs fler inlägg om ekonomi

Forumet kan du som medlem ställa frågor, kommentera och diskutera företagande med andra medlemmar. Forumet är en digital plattform där medlemmar kan lära sig av varandra och dela med sig av erfarenheter.

Besök Forumet – klicka här!

Dela detta inlägg: