De olika stegen i redovisningsprocessen

Här kan du läsa om de olika stegen i redovisningsprocessen. Syftet med redovisning är att redovisa tillgångar och skulder i en verksamhet, samt de olika transaktionerna kopplade till anskaffning och avyttring av tillgångar och resurser. Genom redovisning försöker man avbilda den verkliga situationen i verksamheten och redovisningsprocessen kan bli indelad i tre centrala steg.

 

De olika stegen i redovisningsprocessen

Transaktioner och omständigheter

Steg 1 i redovisningsprocessen handlar om de verkliga transaktionerna och omständigheterna kopplade till verksamheten, såsom anskaffning och avyttring av tillgångar. Ett företag som säljer maskiner, köper först in maskinerna och behöver en lokal samt anställda (anskaffning av tillgångar). Därefter sker försäljning av maskinerna som är resurserna, vilket utgör en avyttring av tillgångar. Detta är exempel på olika transaktioner och omständigheter i verksamheten. Ett företag kan äga olika typer av tillgångar eller ha skulder som blir betalda, vilka är ytterliga omständigheter som leder till transaktioner.

Detta första steg i redovisningsprocessen handlar kort sagt om vad som sker i verksamheten. Efter steg 1 i redovisningsprocessen, som handlar om transaktioner och omständigheter, ska det bli dokumenterat i finansiella rapporter. Det sker i de två nästkommande stegen, nämligen hantering i redovisning (steg 2) och rapportering (steg 3). 

 

Hantering i redovisning 

Steg 2 i redovisningsprocessen är hantering i redovisning, som omfattar löpande redovisning och bokslutsarbete.

 

Löpande redovisning

Löpande redovisning är i vardagligt språk kallat för bokföring. Det innebär att man redovisar transaktioner. I en kontoplan (I Sverige har vi BAS-planen) står det olika konton som man använder vid olika typer av transaktioner. Exempelvis är konto ”1510 Kundfodringar” ett vanligt konto som blir använt i bokföring. 

I redovisning eller bokföring, ska man utgå från en verifikation som är som en typ av underlag. Exempelvis ett kvitto. Verifikationer visar att en transaktion har skett. När transaktionerna blir redovisade, sker det genom så kallad dubbel bokföring, som innebär att transaktionerna blir bokförda på två eller flera konton, på debet och kredit. Det måste upptå balans mellan kontona, genom att vara lika stort på kredit-sidan som på debet-sidan. 

 

Bokslutsarbete

Bokslutsarbete innebär att periodisera affärshändelser. I vissa fall är det nödvändigt att flytta intäkter/kostnader till andra perioder, än då inkomster/utgifter eller inbetalningar/utbetalningar sker för att redovisningen ska visa en mer korrekt avspegling av verkligheten, och det är kallat för periodisering. 

En inkomst uppstår när ett företag säljer en tjänst/produkt, medan inbetalningen är när företaget tar emot pengarna för den sålda varan/produkten. Inkomster under en viss period, exempelvis en månad, är kallad för intäkt. Intäkter är alltså periodiserade inkomster som hänförliga till en viss bestämd period, normalt en månad, kvartal eller år.

En utgift uppstår när ett företag köper en tjänst/produkt, medan utbetalning är när företaget betalar pengarna för den köpta varan/produkten. Utgifter under en viss period, exempelvis en månad, är kallad för kostnader. Kostnader är alltså periodiserade utgifter som hänförliga till en viss bestämd period, normalt en månad, kvartal eller år.

 

Rapportering 

Steg 3 i redovisningsprocessen är rapportering som sker genom upprättande av olika typer av rapporter. Dessa rapporter är nödvändiga för att redovisningen ska fylla en funktion. Det finns olika typer av rapporter, exempelvis årsredovisning och kvartalsrapport. I sådana rapporter sammanställd redovisningen i bland annat resultatrapport och balansräkning. Exempelvis ska aktiebolag lämna in en årsredovisning till bolagsverket varje år i enlighet med årsredovisningslagen.

 

Mer information

Här kan du läsa mer om:

Olika lönsamhetsmått.

Vad är ett nyckeltal?

Skribent: Företagsforumet.

Läs fler inlägg om ekonomi

Forumet kan du som medlem ställa frågor, kommentera och diskutera företagande med andra medlemmar. Forumet är en digital plattform där medlemmar kan lära sig av varandra och dela med sig av erfarenheter.

Besök Forumet – klicka här!

Dela detta inlägg: