Maslows motivationsteori och behovstrappa

Abraham. H. Maslow var en amerikansk psykolog som bland annat är känd för Maslows motivationsteori och behovstrappa, även kallad behovspyramiden. Maslow anser att människans olika behov och önskningar är ordnade enligt en särskild hierarki. Hierarkin har sin grund i hur viktiga behoven är för den enskilde personen. 

 

Maslows motivationsteori och behovstrappa

Motivationsteori

Maslows anser, genom sin motivationsteori och behovstrappa, att varje människa ständigt strävar efter att uppnå olika mål. Motivation är enligt Maslow en universell mänsklig egenskap. Människor kan ha olika motiv för strävan att uppnå sina mål och olika behov. Dessutom söker människan efter olika mål i livet, som leder till att livet känns meningsfullt. Så snart ett mål är uppnått, strävar människan efter nya mål och det motiverar människan på olika sätt och detta är särskilt karaktäristiskt för människan.

 

Behovstrappa

Maslows behovstrappa ingår i motivationsteori och är en modell som kan bli använd för att beskriva olika behov hos människan och hur människan prioriterar behoven. Ju lägre behoven är i hierarkin, desto viktigare är behoven för människans överlevnad. Ju högre behoven är i hierarkin, desto mindre viktiga är dem för människans överlevnad och människan har större valmöjligheter gällande tiden för uppfyllelse av de högre målen.

En människa kan känna sig själsligt tillfredsställd, när de primära och materiella behoven är uppfyllda. Därefter kan människan att uppnå behoven högre upp i hierarkin. Men det är viktigt att komma ihåg att en människa ständigt blir utvecklad och att det stadiet man är i kan bli förändrat över tid och påverka av olika händelser genom livet.

 

Behovet hos kunder 

Människor betalar för att tillfredsställa sina behov. Som företagare är det bra att förstå behovet hos köpare och vad man tillfredställer för att kunna förmedla det på ett bra sätt.

För att kunna förstå kunden och hur denne tänker, kan det vara bra att ha grundläggande kunskaper inom psykologi. Marknadsföring och psykologi är bra att kombinera när man planerar och utför marknadsföring.

Tre frågor som är bra att analysera som företagare angående behovet kring sin produkt eller tjänst är: 

Vilka är kundens behov?

Vad vill kunden ha?

Vad efterfrågar kunden? 

 

Behovet hos anställda 

Det är också bra att förstå behovet hos sina anställda som företagare. När anställda är glada och känner att de uppfyller sina behov, kan de prestera bättre. Ett sätt kan vara att ha en dialog med de anställda för att höra om vad deras långsiktiga mål och behov är för att kunna hjälpa de tillfredsställa dem. Exempelvis kan många ha som mål att bli chef en dag vilket faller under behovet självförverkligande i nedanstående modell. Det kan vid sådana fall vara bra att hjälpa personen nå sitt mål. Olika människor har olika behov och det är därför bra att ha enskilda diskutioner med anställda och försöka hjälp de individuellt. 

 

Maslows behovshierarki

Ju mer problem, längre ner i pyramiden, desto svårare blir det att fokusera på det högre upp i pyramiden. Exempelvis kan det vara svårt för en människa att ha ett gott självförtroende och hitta sig själv och leva ut det, om denne inte har tillräckligt med mat. Fokuset kommer i sådana fall att hamna på att överleva, istället för att tänka på om människan lever i linje med sina värderingar. 

Nedan följer en beskrivning av de olika behoven som ingår i behovspyramiden.

 

Maslows motivationsteori och behovstrappa företagsforumet

1. Fysiologiska behov 

Fysiologiska behov är den mest grundläggande nivån i behovshierarkin och finns i basen, längst ner i pyramiden. De fysiologiska behoven handlar om människans basbehov, som är universella och livsviktiga för överlevnaden. Med andra ord, de mest grundläggande, kroppsliga, basbehoven som människan har för att överleva, exempelvis mat, dryck, sömn och andning. Om vi som individer inte tillfredsställer detta basbehov, kommer det bli svårt att fokusera på de andra behoven. 

 

2. Trygghetsbehov

Efter att de fysiologiska behoven är tillfredsställda, övergår fokuset på att tillfredsställa behovet av trygghet. Trygghet, säkerhet och kontakt med andra människor är också av grundläggande betydelse för varje individ och utgör trygghetsbehov.

Det är främst hos barn som dessa trygghetsbehov är mest synliga. Exempelvis är små barn hjälplösa och beroende av andra personer för att känna trygghet och klara sig. Men även vuxna behöver känna trygghet, exempelvis genom ett arbete, ekonomisk trygghet och att ha vänner. Ju äldre människan blir, desto större växer trygghetsbehovet.

 

3. Behov av gemenskap och kärlek

När en människa känner sig trygg och säker, kan människan sträva efter att uppfylla behovet av att känna gemenskap och kärlek. Människor är flockdjur och behöver därför känna gemenskap, kärlek och att kommunicera med andra.

Kärlek och gemenskap utgör oerhört viktiga behov för att människan ska mogna och växa. Vi människor vill känna oss som en del av något större, en gemenskap med andra människor och till detta behov hör också kärlek, barn och samhörighet med andra individer. Personer som lever isolerat känner ofta ensamhet och tomhet, samtidigt som de längtar efter närhet och lider av saknaden till närhet. 

 

4. Behov av självuppskattning och självkänsla 

När människan har tillfredsställt behovet av gemenskap och kärlek, kan fokuset övergå till strävan efter att känna uppskattning och skapa högre självkänsla. Självkänsla handlar om känslan om uppskattning från andra samt oss själva. Exempelvis självförtroende, prestige och självrespekt.

Det är viktigt för en människa att känna sig värdefull och stark, att känna att man klarar av livets svårigheter m.m. Det är också viktigt för människan att få uppskattning från andra som exempelvis erkänner individens arbetsinsatser och som värdesätter individens kunskap. 

 

5. Behov av självförverkligande 

Det sista behovet, högst upp i behovspyramiden, är självförverkligande, som handlar om att hitta sig själv och leva på det sättet. Exempelvis att vara fri med sina värderingar och vara så komplett som möjligt. Enligt Maslows är detta beskrivningen av psykiskt friska och stabila människor.

Det är få människor i världen som tillfredsställer detta behov av självförverkligande fullt ut, eftersom de övriga behoven i pyramiden först måste vara uppfyllda. Dessutom är det alltid möjligt att förbättra alla behov och hur man vill vara sitt bästa jag, kan bli förändrat över tiden. När en människa uppfyller behovet av självförverkligande, utvecklar människan bland annat sin kunskap, kreativitet, begåvning och idérikedom. 

 

Mer information

Motivera medarbetare som företagare.

Fysiologiska, psykologiska och sociala behov.

Relationsmarknadsföring och bygga långsiktiga kundrelationer.

 

Skribent: Företasforumet.

Läs fler inlägg om olika modeller

Forumet kan du som medlem ställa frågor, kommentera och diskutera företagande med andra medlemmar. Forumet är en digital plattform där medlemmar kan lära sig av varandra och dela med sig av erfarenheter.

Besök Forumet – klicka här!

Dela detta inlägg: