Skillnaden mellan identitet, profil och image

Företag har en identitet, en profil och en image, som företaget förmedlar ut till marknaden. Det kan ta många år att bygga upp en stabil profil och image. Arbetet sker först på organisatoriskt plan, genom att samtliga medarbetare tillsammans skapar företagets identitet och profil. Därefter sker det genom marknadsföring och det är ytterst viktigt att arbeta aktivt med företagets profilering.

För att företaget ska få marknadens förtroende, bör identitet, profil och image överensstämma med varandra så bra som möjligt. Om ett företag inte lyckas förmedla en image som överrensstämmer med profilen eller identiteten, kan det leda till att företaget förlorar marknadens förtroende.

Identitet

Identitet står för vem företaget är. Namnet, logotypen och företagets kärnvärderingar är sådant som specifikt utmärker identiteten. Det är viktigt att välja ett namn som kunderna känner igen. Dessutom är det viktigt att välja en logotyp, som utmärker företaget och som är enkel att känna igen. Detta stärker företagets identitet och gynnar marknadsföringsåtgärder. Syns man – så finns man.

Profil

Profil är det företaget vill vara. Ett företag kan skapa sig en profil, genom att lyfta fram vissa specifika kärnvärderingar som företaget vill bli känt för. Det är genom ett företags profilering som företagen kan påverka hur det uppfattas av omgivningen och marknaden. Främst sker profileringsarbetet via marknadsföringen. Dessutom kan det ske via personalen och det personalen förmedlar till kunder. Design och utseende i lokaler påverkar också företagets profil.

Image

Image är hur företaget uppfattas av andra. Företagets image styrs av hur marknaden och kunderna uppfattar företagets profil och image. Det blir även påverkat av vilka egenskaper och kärnvärderingar andra uppfattar att företaget har. Om ett företag vill ta reda på vilken image de har, kan det ske genom att fråga kunderna. Exempelvis via en marknadsundersökning.

Målet är att försöka få företagets identitet att matcha profilen och imagen, så att samtliga dessa överensstämmer med varandra.

Ett exempel för att förstå begreppen närmare

Ett företag arbetar för ett miljövänligare samhälle och skapar produkter av återvunnet material (identitet: företaget är miljövänliga). På hemsidan står det att företaget vill vara så miljövänligt som möjligt och använda vinsterna till att hjälpa klimatet. (Profil: Företaget vill vara så miljövänliga som möjligt och donerar sina vinster till mer klimatarbete). I praktiken investerar företaget i något icke-miljövänligt och kunder ifrågasätter företagets val. (Image: Kunderna ifrågasätter företaget och anser inte att de lever upp till sin profil. Imagen stämmer inte med identiteten och profilen).

Ovanstående exempel innebär att företagets image inte matchar med deras identitet och profil. Detta påverkar företagets image negativt. En konsekvens är att marknaden tappar förtroendet för företaget.

Ju bättre företagets image överensstämmer med profilen och identiteten, desto större förtroende får marknaden för företaget. Det gynnar både varumärket och företaget. Därför är det positivt att ständigt arbeta med profilering och att bilda sig en omfattning om företagets image.

Skribent: Företagsforumet.

Läs fler inlägg om ekonomi

Forumet kan du som medlem ställa frågor, kommentera och diskutera företagande med andra medlemmar. Forumet är en digital plattform där medlemmar kan lära sig av varandra och dela med sig av erfarenheter.

Besök Forumet – klicka här!

Dela detta inlägg: